KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC NUÔI DẠY CHO CÁC BẬC CHA MẸ NĂM HỌC 2020 – 2021

Thứ ba - 19/01/2021 15:15
 
           
Thời gian Góc tuyên truyền nhóm/lớp Góc tuyên truyền của trường Các hình thức tuyên truyền khác
Nuôi con khỏe Dạy con ngoan Nội dung nuôi dưỡng Nội dung giáo dục va các nội dung khác
THÁNG 9
TUẦN 1 - Giới thiệu 4 nhóm thức ăn và lời khuyên ăn uống hợp lý
- Giới thiệu thực đơn cho các lứa tuổi
- Phòng bệnh mùa mưa, trang phục mùa mưa
- Chuẩn bị tâm lý cho con trước khi đến trường lần đầu.
- Thời gian biểu của lớp
- Dạy con biết tự mặc quần áo và đi giầy dép
- Có phải cho trẻ ăn cơm sớm thì trẻ mau cứng cáp.
- Biện pháp phòng tránh bệnh sốt xuất huyết
- Nhớ cho trẻ tắm nắng
- Giới thiệu các hoạt động và thành tích của trường trong năm học trước
- Bé và cái tivi những điều không nên
- Biện pháp phòng tránh sốt xuất huyết (phát thanh tại trường và phát thanh của xã)
- Biện pháp phòng tránh bệnh tay chân miệng (Treo áp phích, phát thanh tại trường)
- Các biện pháp phòng chống suy dinh dưỡng(trao đổi với phụ huynh có con SDD theo từng nhóm)
TUẦN 2 - Thông báo tình hình cân đo đầu năm
- Biện pháp phòng tránh sốt xuất huyết
- Tại sao phải tập cho trẻ có thói quen giữ gìn tay sạch.
- Hướng dẫn phụ huynh cách dạy cho trẻ rửa tay đúng
TUẦN 3 - Phòng bệnh mùa mưa.
- Trang phục mùa mưa
- Dạy con biết tự mặc quần áo, đi giầy dép
TUẦN 4 - Các biện pháp phòng tránh suy dinh dưỡng
- Thực đơn theo từng nhóm tuổi cho trẻ suy dinh dưỡng
Dạy trẻ học nói
THÁNG 10
TUẦN 5 - Các biện pháp phòng chống béo phì
- Hướng dẫn phụ huynh nhận biết trẻ béo phì
- Có nên dạy trẻ 3 tuổi học chữ và phép tính - Giới thiệu biểu đồ tăng trưởng của trẻ
- Làm sao biết trẻ bị béo phì
- Khi nào bắt đầu cho trẻ ăn cơm
- Bột ngọt đối với sức khỏe trẻ em
 
- Dạy trẻ lao động tự phục vụ bản thân
- Dạy trẻ giữ gìn vệ sinh đôi mắt- Dạy con tính kỹ luật
- Các biện pháp phòng chống béo phì (trao đổi với phụ huynh có con béo phì theo từng nhóm)


- Bệnh béo phì (phát thanh tại trường)
TUẦN 6 - Có nên cho trẻ béo phì uống sữa
- Tác hại của béo phì
- Dạy trẻ tự tin trong    giao tiếp
TUẦN 7 - Phòng các bẹnh, các tật thường gặp ở mắt - Dạy trẻ cách xưng hô với cô, với bạn
TUẦN 8 - Phòng ngộ độc thực phẩm. Cách chọn thực phẩm an toàn - Dạy trẻ biết lễ phép với mọi người
TUẦN 9 - Bột ngọt đối với sức khỏe trẻ em - Dạy cho trẻ phải chảy răng đúng cách      
THÁNG 11
TUẦN 10 - Nguyên tắc thiết kế thực đơn cho trẻ béo phì
- Thực đơn theo từng nhóm tuổi cho trẻ béo phì
- Dạy trẻ biết giữ gìn vệ sinh răng miệng - Trang phục mùa lạnh
- Mẹ cần lưu ý khi cho trẻ ăn bổ sung
- Không nên để trẻ bú tay
- 8 thói quen tốt cho bé cưng
- Dạy trẻ biết yêu kính trọng thầy cô giáo, vâng lời cha mẹ
- Tuyên truyền trên loa phát thanh, bảng tuyên truyền trường
- Neân cho treû aên thòt caù, toâm…hay haàm laáy nöôùc cho aên (Phaùt thanh taïi tröôøng hoaëc ñaøi truyeàn thanh cuûa xaõ)
TUẦN 11 - Trang phục mùa lạnh
- Phòng bệnh mùa lạnh
- Tập cho trẻ biết giữ gìn tài sản cá nhân
TUẦN 12 - Biểu hiện thiếu VTM A
- Các thực phẩm giàu VTM A
- Nhu cầu tình cảm của bé
TUẦN 13 -Caùch cheá bieán thöïc phaåm giaøu VTM A - Daïy treû giöõ gìn moâi tröôøng saïch seõ
THAÙNG 12
TUẦN 14 - Nhöõng bieän phaùp giaûm chaát beùo trong khaåu phaàn aên
-Neân röûa rau soáng nhö theá naøo cho saïch
- Con baïn caàn ñöôïc chôi - Treû coù neân kieâng aên daàu môõ
- Moät soá thöïc phaåm giaøu chaát saét
- Neân cho con chôi nhöõng ñoà chôi gì
- Laøm theá naøo khi bieát treû noùi doái
- Cha meï laø göông toát cho con
- Trao ñoåi vôùi phuï huynh veà tình hình söùc khoûe, dinh döôõng cuûa treû döïa treân keát quaû caân ño, khaùm söc khoûe
-Beänh beùo phì (trao ñoåi vôùi phuï huynh coù con beùo phì theo töøng nhoùm tuoåi)
TUẦN 15 -Phoøng traùnh bò boûng cho treû. Xöû trí ban ñaàu - Laøm theá naøo khi bieát treû noùi doái
TUẦN 16 -Nguyeân nhaân thieáu maùu do thieáu saéc ôû treû em - Neáu treû noùi doái vì sôï
TUẦN 17 -Thoâng baùo tình hình caân ño.
 
- Cha meï chôi vôùi con nhö theá naøo ñeå giuùp con phaùt trieån
THAÙNG 01/2020
TUẦN 18 -Ñeà phoøng ngoä ñoäc ngaøy teát – trang phuïc muøa teát - Kích thích treû toø moø saùng taïo - Baûo quaûn thöïc phaåm ngaøy teát
- Beänh nhieãm khuaån hoâ haáp caáp tính ôû treû
- Taïi sao treû caøng nhoû caøng aên nhieàu böõa trong ngaøy
- Laøm theá naøo khi bieát treû noùi doái
- Cha meï laøm göông toát cho con
- Taám khaên traûi baøn coù theå gaây tai naïn cho treû
- Taïi sao treû caøng nhoû caøng aên nhieàu böõa
- Giöõ gìn söùc khoûe cho treû trong nhöõng ngaøy teát
TUẦN 19 -Xöû trí khi treû bò soát
- Cho treû aên gì khi treû bò soát
- Daïy treû caùch söû duïng tieàn
TUẦN 20 -Phoøng beänh tieâu chaûy. Chăm soùc treû bò tieâu chaûy
- Giôùi thieäu moät soá moùn aên coù söû duïng rau cho treû döôùi 1 tuoåi vaø treân 1 tuoåi
- Coù neân daïy treû 5 tuoåi taäp vieát chöõ?
THAÙNG 02
TUẦN 21 -Trang phuïc muøa naéng
- Nhöõng loaïi thöùc uoáng coù lôïi veà muøa heø
- Laøm gì khi treû chöûi baäy - Khi treû bò tieâu chaûy coù neân cho treû kieâng aên
- Coù neân cho treû uoáng nöôùc hoa quaû haøng  ngaøy
- Coù neân daïy treû löùa tuoåi maàm non taäp vieát
- Daïy con hieáu thaûo
- Vì sao treû hay ñoøi quaø
TUẦN 22 -Haõy giöõ aám ñoâi chaân cho treû
- Ñeà phoøng vaø xöû trí moät soá beänh muøa naéng
- Caàn reøn cho treû moät soá thoùi quen toát cho treû trong aên uoáng
THAÙNG 03
TUẦN 23 -Bieän phaùp phoøng choáng thieáu maùu cho treû - Giuùp treû töï tin - Cho treû aên cuû deàn coù phoøng choáng thieáu maùu?
- Coù neân tröôøng xuyeân cho treû uoáng caùc loaïi sinh toá

- Coù theå cho treû aên quaû thay rau
- Caàn reøn cho treû thoùi quen ngaên naép

- Daïy treû kính yeâu coâ giaùo, ba meï
- Trao ñoåi, tö vaán vôùi phuï huynh qua keát quaû caân ño (trao ñoåi caù nhaân) 
TUẦN 24 -Nhu caàu nöôùc uoáng cho cho treû trong ngaøy
- Coù neân cho treû uoáng nhieàu nöôùc coù ga
- Daïy treû tính chaân thaät
TUẦN 25 -Daùng giaù caân naëng cuûa treû qua bieåu ñoà taêng tröôûng
- Bieän phaùp can thieäp khi con ñöôøng söùc khoûe cuûa treû khoâng toát
- Daïy con caùch caáp cöùu khi gaëp naïn
TUẦN 26 -Nhöõng moùn aên coù lôïi cho söùc khoûe treû trong muøa naéng
- An toaøn veä sinh thöïc phaåm trong söû duïng rau quaû
- Daïy con tính kyõ luaät
TUẦN 27 -Coù phaûi cho treû aên nöôùc xöông thì treû seõ khoâng bò coøi xöông
- Neáu meï ñuû söõa coù neân cho treû aên boå sung muoän
- Giôùi thieäu moät soá hình aûnh veà caùc hoaït ñoäng vui chôi tích cöïc cuûa treû
THAÙNG 04
TUN 28 -Choïn thöïc phaåm ñaûm baûo veä sinh an toaøn
- Xöû trí khi bò ngoä ñoäc thöïc phaåm
- Laøm theá naøo ñeå treû luoân coù caûm giaùc ñöôïc haïnh phuùc, ñöôïc yeâu thöông vaø an toaøn - Söõa khoâng laøm treû beùo phì
- Coù phaûi cho treû aên  nhieàu oùc heo seõ thoâng minh?
- Naâng chieàu cao cuûa treû
- Taïi sao beù phaûi nguû tröa
- Ñeán nay beù bieát gì?
- Giôùi thieäu moät soá hình aûnh veà caùc hoaït ñoäng cuûa treû ôû tröôøng- Daïy treû loøng nhaân aùi
- Phoái hôïp vôùi y teá hoaëc phuï nöõ  toå chöùc noùi chuyeän chuyeân ñeà vôùi phuï huynh, toå chöùc theo lôùp hoaëc toaøn tröôøng
- Tö theá vaø thoùi quen aûnh höôûng ñeán coät soáng (phaùt thanh taïi tröôøng)
TUN 29 -Cho treû aên tröùng bao nhieâu laàn trong 1 tuaàn laø ñuû - Laøm gì khi treû gaây goã, ñaùnh nhau vôùi baïn
TUN 30 -Thoâng baùo tình hình ding döôõng cuûa treû qua keát quaû caân ño - Daïy con ngoan ngoaõn, leã pheùp
TUN 31 -Coù neân cho treû aên traùi caây thay rau
- Höôùng daãn laøm 1 soá nöôùc traùi caây
- Khi beù caàm  nhaàm
THAÙNG 05
TUN 32 -Haõy coi chöøng naám ñoäc - Neáu treû noùi doái vì sôï -Nhöõng beänh naøo caàn tieâm chuûng

-Phoøng traùnh dò vaät döôøng thôû – Caùch sô cöùu ban ñaàu
- Moät soá thöïc phaåm giaøu chaát saét
- Nhöõng thoùi xaáu coù theå laøm cho haøm raêng khoâng ñeïp
- Taïi sao phaûi daïy treû giöõ gìn tay saïch

-Taïi sao phaûi daïy treû thoùi quen ñi giaày, deùp
- Chuaån bò cho treû vaøo lôùp 1

-Toång keát naêm hoïc, möøng ngaøy Quoác teá thieáu nhi (môøi chính quyeàn ñòa phöông, caùc ban ngaønh, PH döï)
TUN 33 -Caùch söû duïng muoái Ioát
- Caùc thöïc phaåm giaøu Ioát
- Taïi sao phaûi daïy treû thoùi quen ñi giaày deùp
TUN 34 -Phoøng traùnh vaø xöû lyù caùc beänh hoâ haáp - Nhöõng tö theá vaø thoùi quen aûnh höôûng ñeán coät soáng
TUN 35 -Nguyeân nhaân thieáu maùu do thieáu saùt ôû treû em - Chuaån bò cho treû vaøo lôùp 1
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Điện thoại

  • Phòng tiếp đón
    0274.3526.919
  • Trường Mầm Non Thanh Tân
    0274.3584.909

thuvienanh

khovideo

thuvienso

Thăm dò dư luận

Bạn quan tâm nhất điều gì khi con đến trường?

Thống kê

  • Đang truy cập2
  • Hôm nay75
  • Tháng hiện tại257
  • Tổng lượt truy cập42,657
Powered by NukeViet.
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây